Usługi

  Roboty drogowe
 • -Budowa i remonty dróg, parkingów, placów we wszystkich rodzajach konstrukcji i technologii:
  o podbudowy tłuczniowe i z żużlów wielkopiecowych,
  o nawierzchnie asfaltobetonowe, z kostki betonowej lub granitowej itp.
 • -Prace o charakterze utrzymaniowym
 • -Remonty cząstkowe nawierzchni
 • -Letnie i zimowe utrzymanie dróg

  Roboty brukarskie
 • -Projektowanie oraz wykonanie zadań z kostki brukowej granitowej oraz betonowej ulic, placów, wjazdów do posesji, parkingów

  Roboty inżynieryjne
 • -Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej rur PCV i kamionki glazurowej
 • -Sieci kanalizacji deszczowej
 • -Przepusty
 • -Roboty melioracyjne - odtworzenia rowów

  Roboty ziemne
 • -Wykopy i nasypy
 • -Wymiana gruntu
 • -Zagęszczanie gruntu
 • -Niwelacja terenu
 • -Zagospodarowanie terenu
 • -Makro i mikro niwelacja terenu
 • -Wykonywanie wykopów liniowych i kubaturowch

  Usługi sprzętowe
 • -Koparki gąsienicowe
 • -Koparko-ładowarki
 • -Walce samojezdne do robót ziemnych statyczne i dynamiczne
 • -Ubijarki i zagęszczarki gruntu
 • -Piły, młoty

  Wynajmu sprzętu budowlanego
 • -koparek gąsienicowych
 • -koparko – ładowarek
 • -spycharek
 • -walcy wibracyjnych i okołkowanych
 • -miniładowarek

  Obniżania poziomu wód gruntowych
 • -Obniżania poziomu wód gruntowych drenaże budynków i działek oraz odwodnienia terenu.

  Wyburzania i rozbiórki obiektów budowlanych
 • -Wyburzania i rozbiórki obiektów budowlanych za pomocą koparek.

  Pozostałe
 • -recykling materiałów budowlanych
 • -wycinka drzew
 • -przesadzanie drzew